ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
Правилник на училището

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”

За учебната 2011/2012 година

 ГЛАВАI. ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.  Основна цел на правилника

Чл. 1. Настоящият Правилник има за цел да внесе яснота и регламентация в отношенията между ученици, родители, училищно ръководство и учители. В него са посочени правилата, разпоредбите и политиката на училището. Чрез Правилника се определят очакванията на училищното ръководство от поведението, учебната дейност и извънкласната заетост на учениците.

Чл. 2. Правилникът отразява натрупания опит в развитието на училището, но не е и не може да бъде съвършен и универсален по отношение правилното решаване на ситуациите, които възникват в училищния живот. Затова той подлежи на осъвременяване всяка учебна година с поправки и допълнения, които се обсъждат от членовете на Педагогическия съвет и учителите

Чл. 3. Правилникът е задължителен за Директора, пом. директора, учителите, служителите и учениците в ПГ “Св. Д. Солунски” ,гр. Белослав.Всички ученици, родители, учители и служители в училището трябва да се запознаят с настоящия Правилник и да подпишат декларация за спазването му. Отговорността за неговото изпълнение е лична.

Чл. 4. Този правилник определя правилата за училищен живот и   труд за всички  членове  на училищната общност. Той е средство за гражданско образование и поощрява поемането на отговорност.

Чл. 5. /1/Записването в ПГ “Св. Д. Солунски” , гр. Белослав включва задължението да се спазва този правилник, който се разяснява и коментира в първите две седмици на учебната година пред всички ученици от класните ръководители.

            /2/. Подписът на ученика и на неговия родител или настойник в бележника за кореспонденция удостоверява познаването му и ангажимента да го спазват.

 РАЗДЕЛ II.  Основна задача за участниците в ОВП

Чл.6. Основната задача, която обединява участниците в ОВП в ПГ “Св. Д. Солунски” ,гр. Белослав  ученици, родители, учители и ръководство / е не само натрупване на знания в учениците по учебните предмети, но и изграждане на ценностната им система. Годините, в които те се обучават в училището трябва да благоприятстват духовното им развитие на отговорни и морални личности, формиране на качества в тя, изграждащи ценностната им система.

Чл.7. ПГ “Св. Д. Солунски” ,гр. Белослав осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, държавните образователни изисквания и своите вътрешни устройствени документи.

Чл. 8. В училището не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

Чл. 9. Обучението в училището е безплатно

 

ГЛАВА II.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.10.  Училищната сграда се отваря в  06.30 часа и се затваря в 21.30 часа по време на учебни занятия..  В събота и неделя и в други неучебни дни режимът на училището се определя със заповед на директора.

Чл 11. (1) Обучението се осъществява на едносменен режим за дневна форма на обучение, като продължителността на учебните часове е 45 минути                     

             (2)Обучението на учениците от вечерна форма на обучение започва от 1700 часа, като продължителността на учебните часове е 40 минути

Чл. 12. Цялостната учебно-възпитателна работа се организира и контролира от директора, подпомаган от помощник-директорa по учебната дейност.

Чл. 13.  За поддържане на материалната база в училището отговарят училищния състав.

Чл.14.  Дежурните учители по етажите и двора се определят с  график, утвърден със заповед на директора в началото на учебния срок.

Чл.15.  Правилата за вътрешния трудов ред се съгласуват на Общо събрание.

Чл.16. Всички неуредени въпроси с този Правилник се разглеждат съгласно действащите нормативни документи  в страната и в съответствие с наредбите на МОН.

      Чл. 17. (1) В училището е забранено налагането на  идеологически и религиозни доктрини на учениците и провеждането на дейности на партийно-политическа,  верска или етническа основа сред учителите и учениците;

                     (2) допускането на дискриминация, привилегии  или ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

                    (3) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита от дискриминация.

       Чл.18.  (1) В училището действа пропусквателен режим, регламентиран със заповед на директора в началото на всяка учебна година.

                   (2)  Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от охраната да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да направят това, същите не се допускат в училището.

                   (3) Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището.

         Чл.19.  Учителите, служителите и ръководството са длъжни:

                 (1) Да изпълняват определените в трудовата им характеристика задължения;

         (2Да се грижат за опазването живота и здравето на учениците и децата по време на учебно-възпитателния процес и на други дейности;

         (3)  Да идват на време на работа, да спазват и уплътняват пълноценно работното си време;

           (4)   Да присъстват на всички заседания на Педагогическия съвет, да   вземат участие при обсъждането на въпросите от дневния ред и при  вземането  на решения;

        (5)  Да полагат грижи за спазване МТБ на училището, да поддържат ред и чистота на работните си места, учебните помещения и сгради;

        (6)   Да спазват правилата на хигиената, безопасност на труда и противопожарната охрана;

        (7) Да сигнализират своевременно ръководството и съвместно да отстраняват допуснати нередности, за да не се нарушава организацията на учебния процес.

         Чл.20.   Забранява се употребата на алкохол и цигари в сградата на училището и двора.

        Чл.21.  Молби за отпуск /платен или неплатен/ със задна дата не се уважават. Изключение се допуска само при нещастен случай или ако ръководството е своевременно известено.

 

         Чл.22.  За редовно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на трудовата дисциплина  служителите носят отговорност и се наказват съгласно КТ.

 

ГЛАВА III.

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНЕН  ПРОЦЕС В ПГ”СВ. Д. СОЛУНСКИ”,                               гр. БЕЛОСЛАВ

 

РАЗДЕЛ I.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

I.Започване и приключване на обучението

 

      Чл.23. Ученици в ПГ “Св. Д. Солунски" се приемат след завършен осми клас въз основа на класация по документи.

              Чл.24. На учениците, завършили успешно пълния курс на обучение в ПГ “Св. Д. Солунски" и положили определените в учебния план държавни зрелостни изпити, училището издава дипломи по образци на МОН, както следва:

          а/ след успешно положени държавни зрелостни изпити – диплома за завършено средно образование ;

          б/ след успешно положени държавни изпити за придобиване на

професионална квалификация - свидетелство за втора степен на професионална квалификация ;

              II. Форми на обучение

Чл.25.  Учебният процес в ПГ “Св. Д. Солунски" се осъществява чрез следните форми на обучение:

-          дневна;

-           вечерна;

-          самостоятелна.

(1) Дневната форма на обучение се осъществява с присъствие на учениците на занимания в рамките на установения учебен ден.

(2)  Вечерната  форма на обучение се осъществява с присъствие на учениците на занимания в рамките на установения учебен ден.

           (3) Самостоятелното обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план и по ред, определен със заповед на Директора. Решение за преминаване от дневна или вечерна  в самостоятелна форма се взима от Педагогическия съвет или Директора на училището като мярка за въздействие върху поведението на ученика. В отделни случаи решение за преминаване в самостоятелна форма се взима от Директора на училището след молба на ученика и родителите му.

(ал.3.,т.1.) Самостоятелна форма на обучение се организира за:

-          Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

-          Лица, навършили 16-годишна възраст.

          (ал.3, т.2.) Обучение в самостоятелна форма може да се реализира само по действащите в училището учебни планове.

(ал.3, т.3.) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

            (ал.3, т.4.) Графикът за провеждане на изпити на учениците в самостоятелна форма на  обучение за съответните учебни предмети се определя от директора на училището в три сесии, както следва:

           - сесия октомври :  01.10.-30.10;

           - сесия януари :      10.01 -31.01.

           - сесия aприл  :       11.04.-30.04

Обучението на учениците до 16 годишна възраст е дневно.

III. Организация на обучението в класове

ЧЛ.26. (1) Обучението на учениците в ПГ “Св. Д. Солунски" се организира в последователни класове .

            (2) Един клас се организира за една учебна година, разпределена на два учебни срока.

         Чл. 27. В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

ЧЛ.28. (1) Разпределението на учениците по паралелки се извършва според  изписания ред на желанията и според бала  от свдетелството за VIII клас .

                          (2) В началото на учебната година Директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

                         (3)  Класният  ръководител организира и провежда часа на класа.

IV. Учебно време

Чл.29 (1) Учебната година за учениците от IX до ХІІ клас, дневно и вечерно  обучение, започва на 15 септември. Учебната година има два учебни срока.

           (2) През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна ваканция. Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, се определят със заповед на Министъра на образованието.

Чл.30. (1) Учебната година за учениците от IX  до ХІІ клас е разделена на учебни седмици, които за отделните класове са:

I - ви учебен срок на: IX, Х, XI, XII  клас - 18 учебни седмици;

II - ри учебен срок на : IX и Х клас            - 18 учебни седмици;

II - ри учебен срок на XI клас      - 18 учебни седмици и 2 седмици за производствена практика;

ІІ -ри учебен срок на XII клас - 13 учебни седмици ; 3 седмици за държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и 2 седмици за придобиване на втора степен на професионална квалификация;

        (2) Учебната седмица е петдневна и има до 35 учебни часа, разпределени равномерно.

          (З) Учебният ден има до 7 задължителни учебни часа.

          (4) Часовете са с продължителност както следва:

             -   учебните часове са по 45 минути за ДФО

  -   учебните часове са по 40 минути за ВФО

  -   часовете по учебна и лабораторна практика -  по 50 мин.;

              - часовете по производствена практика – по 60 мин.